Spis treści

IDE

W oknie środowiska PasEdit domyślnie widoczne są: główne menu aplikacji, pasek narzędzi (Toolbar), pasek stanu (Status Bar), okno eksploratora kodu (Code Explorer) oraz powiązana z nim lista procedur/funkcji kodu, okno wiadomości (Messages) oraz okna otwartych dokumentów, które można przełączać dzięki zakładkom.

PasEdit - IDE

Menu główne

Główne menu daje dostęp do wszelkich podstawowych opcji programu. Jest intuicyjne, oparte na standardowych rozwiązaniach, więc jego działanie nie powinno sprawić kłopotu użytkownikom Windows. Elementy tych menu, po których następuja trzy kropki powoduja wyświetlenie okienek dialogowych w celu bliższego określenia inicjowanych operacji. Po niektórych poleceniach podane są klawisze ich szybkiego inicjowania (skróty). Części z poleceń menu odpowiadają przyciski z barwnymi ikonkami na pasku narzędzi. Menu główne składa się z następujących opcji: File ("Plik"), Edit ("Edycja"), Search ("Szukaj"), Compile ("Kompiluj"), View ("Widok"), Window ("Okno") oraz Help ("Pomoc").

Menu File zawiera polecenia pozwalające na utworzenie nowego dokumentu, otwarcie i zamknięcie dokumentów oraz zapisanie ich w plikach dyskowych:

Ikona Polecenie Skrót Opis
New... Ctrl+N Tworzy nowy dokument spośród szkieletów kodów źródłowych dla następujących plików docelowych: aplikacji konsolowej (Console Application), aplikacji okienkowej (Win32 Application), biblioteki DLL (DLL Library), sterownika systemowego (SYS Driver, funkcja eksperymentalna), bądź tworzy nowy moduł (Unit).
Open... Ctrl+O Otwiera istniejący dokument.
Save Ctrl+S Zapisuje aktywny dokument. Uwaga: podczas kompilacji aktywne dokumenty są zapisywane automatycznie.
Save As... Zapisuje aktywny dokument pod nową nazwą.
Close Zamyka aktywny dokument.
Close All Zamyka otwarte dokumenty.
Information... Ctrl+I Wyświetla informacje o aktywnym dokumencie: nazwę pliku, datę jego utworzenia i zmodyfikowania, rozmiar oraz ilość linii kodu źródłowego.
Print... Ctrl+P Drukuje atywny dokument.
Exit Kończy działanie programu, monitując o zapisanie dokumentów.

Menu Edit zawiera standardowe polecenia edycyjne, umożliwiające współpracę ze schowkiem oraz odwołanie lub powtórzenie wykonanych operacji:

Ikona Polecenie Skrót Opis
Undo Ctrl+Z Cofa ostatnią czynność.
Redo Ctrl+R Anulowanie polecenia Undo.
Cut Ctrl+X Wycina zaznaczony tekst i umieszcza go w schowku.
Copy Ctrl+C Kopiuje zaznaczony tekst i umieszcza go w schowku.
Paste Ctrl+V Wstawia zawartość schowka.
Select All Ctrl+A Zaznacza cały dokument.

Menu Search zawiera min. polecenia wyszukiwania oraz zamiany wzorców w aktywnym dokumencie:

Ikona Polecenie Skrót Opis
Find... Ctrl+F Znajduje podany tekst.
Find in Files... Znajduje podany tekst w plikach z wybranego katalogu.
Find Next F3 Powtarza ostatnie wyszukiwanie.
Replace... Ctrl+R Zamienia określony tekst na inny.
Find Error... Wyszukuje miejsce występienia błędu w kodzie źródłowym.

Menu Compile umożliwia kompilację dokumentu, utworzenie pliku wynikowego oraz uruchomienie i przerwanie działania skompilowanego programu. Ponadto pozwala na wyznaczenie głównego dokumentu źródłowego przeznaczonego do kompilacji:

Ikona Polecenie Skrót Opis
Compile Ctrl+F9 Kompiluje kod źródłowy otwartego dokumentu.
Build All Kompiluje wszystkie kody źródłowe powiązane z otwartym dokumentem.
Run F9 Kompiluje i wykonuje program.
Reset F2 Kończy wykonywanie programu i usuwa go z pamięci.
Primary File... Określa położenie głównego dokumentu źródłowego przeznaczonego do kompilacji.
Clear Primary File Usuwa główny dokument źródłowy (nie usuwa pliku).

Menu View umożliwia przełączanie widoczności okien narzędziowych środowiska oraz wyświetlenie tablicy znaków i okna opcji programu:

Ikona Polecenie Skrót Opis
Toolbar Przełącza widoczność paska narzędzi (Toolbar).
Status Bar Przełącza widoczność paska stanu (Status Bar).
Code Tree Przełącza widoczność okna eksploratora kodu (Code Explorer).
Messages Przełącza widoczność okna wiadomośći (Messages).
Character Map Przełącza widoczność tablicy znaków.
Options... Wyświetla okno opcji programu.

Menu Window umożliwia ustawianie trybów widoczności okien otwartych dokumentów oraz przełączanie otwartych dokumentów (możliwe także dzięki zakładkom w oknie programu):

Ikona Polecenie Skrót Opis
Cascade Rozmieszcza kaskadowo okna otwartych dokumentów.
Tile Rozmieszcza sąsiadująco okna otwartych dokumentów.
Arrange Icons Rozmieszcza ikony otwartych dokumentów.
Minimize All Minimalizuje okna otwartych dokumentów.

Menu Help daje dostęp do pomocy podręcznej (plik pomocy Win32 API) oraz informacji o nazwie i numerze wersji programu PasEdit:

Ikona Polecenie Skrót Opis
Context Help... F1 Wyświetla pomoc kontekstową (Win32 API).
Help Topics... Wyświetla tematy pomocy (Win32 API).
About... Wyświetla okno informacji o programie PasEdit.

Okno wiadomości, pasek stanu

W oknie Messages wyświetlane się informacje o aktualnym stanie kompilacji kodu źródłowego, tj zrzutowane wiadomości kompilatora dcc32.exe, a więc lista podpowiedzi (hints), uwag (warnings) oraz zgłaszanych błędów (errors). W przypadku błędów uniemożliwiających kompilację dany wiersz listy zostaje podświetlony. W oknie tym, w trakcie działania skompilowanego kodu, mogą również zostać wyświetlone wartości zmiennych wybranych przez użytkownika - po zastosowaniu procedury DebugPrint i zadeklarowaniu modułu Debug w kodzie źródłowym. Przy włączonym pseudodebugerze (Event Log) wyświetlane są także nazwy bibliotek systemowych inicjowanych przez skompilowany i uruchomiony program a także ewentualnie generowane wyjątki. W takim przypadku, poprzez podwójne kliknięcie na linii z kodem błędu, możliwy jest dostęp do szczegółowej informacji o wyjątku, zawierającej nazwę modułu źródłowego, nazwę procedury oraz numer linii w kodzie źródłowym. Opcja ta dostępna jest przy uaktywnionym polu generowania informacji dla debugera.

PasEdit Messages, Status Bar

Na pasku stanu wyświetlane jest położenie kursora okna edycyjnego w formacie wiersz:kolumna, informacje czy edytowany dokument został zmodyfikowany (Modified) a także określenie trybu edycji (tj. wstawianie znaków/nadpisywanie, przełączane klawiszem INS) oraz stanu programu lub kompilacji Ready/Compiling.../Running...).

Edytor i eksplorator kodu

Edytor pozwala na podgląd i modyfikację kodu źródłowego - w nim odbywa się programowanie. Po wybraniu polecenia New z menu File i określeniu typu nowego dokumentu, wygenerowany zostaje szkielet jego kodu źródłowego. Możliwa jest jednoczesna praca z wieloma dokumentami, a przełączanie między nimi umożliwiają zakładki bądź odpowiednie pozycje w menu Window. Podczas programowania przydatną cechą edytora jest automatyczne podświetlanie składni kodu w oparciu o wybrany schemat. Jednocześnie posiada standardowe cechy edytorów tekstu takie jak zaznaczanie, wycinanie i wklejanie fragmentów tekstu oraz wyszukiwanie i zamiana wybranego tekstu.

PasEdit Errors

Edytor kodu reaguje na błędy syntaktyczne edytowanego tekstu oraz błędy sygnalizowane przez kompilator. Jeżeli podczas edycji kodu wystąpi błąd składniowy, wówczas na pasku bocznym edytora, w linii zawierającej błędny kod pojawi się ikonka w kształcie żółtej kulki. Podobnie w przypadku błędu kompilacji, odpowiednia linia zostanie podświetlona i wskazana żółtą strzałką.

PasEdit Code Explorer

Narzędziem ułatwiającym poruszanie się po plikach źródłowych jest eksplorator kodu PasEdita. Wyświetla on typy, klasy, metody, właściwości, zmienne itp. zdefiniowane w danym module źródłowym a także listę modułów, które są w nim używane. Elementy te przedstawione są w sposób graficzny w postaci drzewa. Po naciśnięciu określonego obiektu edytor przechodzi do odpowiadającego mu fragmentu kodu. Z eksploratorem kodu powiązana jest rozwijalna lista procedur pliku źródłowego, położona na pasku narzędzi (Toolbar). Każdemu elementowi w strukturze eksploratora kodu przypisana jest ikonka, której kształt odpowiada odpowiednim deklaracjom i definicjom w pliku źródłowym. Znaczenie ikonek jest następujące:

Ikona Znaczenie Ikona Znaczenie Ikona Znaczenie
Plik źródłowy (Source) Zmienna Interfejs
Moduł importowany (Unit) Funkcja, procedura, metoda Właściwość
Typ, stała Obiekt, klasa

Przydatną cechą edytora kodu są także podpowiedzi dotyczące parametrów, z którymi wywoływane są funkcje i procedury, tj ich nagłówków oraz nazw metod i właściwośći zmiennych obiektowych i rekordów. Podpowiedzi nagłówków funkcji pojawiają się po wpisaniu nazwy danego podprogramu w trakcie uzupełniania jego parametrów po otwarciu nawiasu, natomiast po wpisaniu nazwy zmiennej obiektowej oraz następującej po niej kropki pojawi się okienko z listą metod, pól i właściwości zmiennej.

Podczas edycji kodu źródłowego przydatne są skróty klawiaturowe. W środowisku PasEdit dostępne są następujące połączenia klawiszy:

Skrót Znaczenie Skrót Znaczenie
Ctrl+A Zaznaczanie całego tekstu edytowanego dokumentu Ctrl+PgUp Przesunięcie kursora na górę ekranu
Ctrl+C
Ctrl+Ins
Kopiowanie zaznaczonego tekstu do schowka Ctrl+PgDn Przesunięcie kursora na dół ekranu
Ctrl+M Wstawienie nowej linii (podobnie jak Enter) Ctrl+Shift+I Przesunięcie bloku tekstu w prawo
Ctrl+V Wklejanie tekstu skopiowanego do schowka Ctrl+Shift+U Przesunięcie bloku tekstu w lewo
Ctrl+T Usunięcie tekstu do końca wyrazu (w prawo) Ctrl+Shift+Y Usunięcie tekstu do końca bieżącej linii
Ctrl+X Wycinanie zaznaczonego tekstu Ctrl+Shift+↑ Nawigacja między blokiem implementacji a deklaracją metody/procedury
Ctrl+Y
Ctrl+Shift+Z
Ponowne wykonanie ostatniej (cofniętej) czynności edycyjnej Ctrl+Shift+↓ Nawigacja między blokiem implementacji a deklaracją metody/procedury
Ctrl+Z
Alt+Backspace
Cofanie/anulowanie ostatniej czynności edycyjnej Ctrl+Shift+Home Zaznaczenie tekstu do początku otwartego dokumentu
Ctrl+↑ Przesunięcie widoczności tekstu o linię w górę Ctrl+Shift+End Zaznaczenie tekstu do końca otwartego dokumentu
Ctrl+↓ Przesunięcie widoczności tekstu o linię w dół Ctrl+Shift+← Zaznaczenie wyrazu na lewo od kursora
Ctrl+← Przesunięcie kursora do początku poprzedniego wyrazu Ctrl+Shift+→ Zaznaczenie wyrazu na prawo od kursora
Ctrl+→ Przesunięcie kursora do początku następnego wyrazu Ctrl+Shift+PgUp Zaznaczenie tekstu do góry ekranu
Ctrl+Backspace Usunięcie bieżącego wyrazu do jego początku (w lewo) Ctrl+Shift+PgDn Zaznaczenie tekstu do dołu ekranu
Ctrl+End Przesunięcie kursora na koniec otwartego dokumentu INS Przełączenie trybu wstawiania/nadpisywania znaków
Ctrl+Home Przesunięcie kursora na początek otwartego dokumentu
Spis treści

Aktualizacja treści: 2011.09.11