Spis treści

Opcje

Do określenia opcji programu i konfiguracji kompilatora służy okno dialogowe Options, które można wyświetlić na ekranie poprzez polecenie Options menu View. Okno zawiera pięć zakładek: Directories, Compiler, Linker, Debuger oraz Editor. Dane konfiguracyjne kompilatora przechowywane są w pliku dcc32.cfg, część z nich można zmieniać w kodzie źródłowym stosując odpowiednie dyrektywy dla kompilatora. Są one nadrzędne w stosunku do opcji wybranych w oknie Options i przechowywanch w pliku dcc32.cfg.

PasEdit Options PasEdit Options

W zakładce Directories zdefiniowane są ścieżki dostępu do plików potrzebnych do kompilacji lub dystrybucji plików źródłowych, wykorzystywanych przez kompilator:

Pole Parametr dcc32.cfg Dyrektywa kompilatora Opis
Unit directory /Uścieżka Katalog ze skompilowanymi modułami wykorzystywanymi w sekcji Uses kodu źródłowego
DCU directory /Eścieżka Katalog, w którym zapisywane są skompilowane pliki źródłowe (z rozszerzeniem dcu oraz exe)
Include directory /Iścieżka {$I nazwa pliku} Katalog z plikami dołączonymi (z rozszerzeniem inc)
Resource directory /Rścieżka {$R nazwa pliku} Katalog z zasobami (z rozszerzeniem res)
OBJ directory /Ościeżka {$L nazwa pliku} Katalog z plikami z rozszerzeniem obj (np. skompilowane przez zewnętrzny kompilator języka C)
Unit aliases /Amoduł=alias Aliasy nazw modułów, które mogą mieć zmienione nazwy lub mogą być połączone w jeden moduł

Zakładka Compiler zawiera parametry dotyczące pracy kompilatora podczas kompilowania bieżącego pliku źródłowego, ułożone w cztery grupy: code generation, syntax options, runtime errors oraz messages.

Pole Parametr dcc32.cfg Dyrektywa kompilatora Opis
Optimization /$O+
/$O-
{$O+} lub {$OPTIMIZATION ON}
{$O-} lub {$OPTIMIZATION OFF}
Optymalizacja kodu wynikowego
Aligned record fields /$A+
/$A-
{$A+} lub {$ALIGN ON}
{$A-} lub {$ALIGN OFF}
Efektywne przydzielanie pamięci polom rekordów
Stack frames /$W+
/$W-
{$W+} lub {$STACKFRAMES ON}
{$W-} lub {$STACKFRAMES OFF}
Połączenia zwrotne dla funkcji i procedur
Pentium-safe FDIV /$U+
/$U-
{$U+} lub {$SAFEDIVIDE ON}
{$U-} lub {$SAFEDIVIDE OFF}
Zabezpieczenie przed wadą pierwszych procesorów Pentium przy dzieleniu liczb dziesiętnych
Strict-var strings /$V+
/$V-
{$V+} lub {$VARSTRINGCHECKS ON}
{$V-} lub {$VARSTRINGCHECKS OFF}
Kontrola łańcuchowych parametrów przekazywanych przez zmienne (tj. parametry formalne i aktualne muszą być identyczne; dla programów przygotowanych we wcześniejszych wersjach kompilatora)
Complete boolean eval /$B+
/$B-
{$B+} lub {$BOOLEVAL ON}
{$B-} lub {$BOOLEVAL OFF}
Obliczanie wyrażeń logicznych
Extended syntax /$B+
/$B-
{$B+} lub {$ETENDEDSYNTAX ON}
{$B-} lub {$EXTENDEDSYNTAX OFF}
Rozszerzona składnia (dla programów przygotowanych we wcześniejszych wersjach kompilatora)
Typed @ operator /$T+
/$T-
{$T+} lub {$TYPEADDRESS ON}
{$T-} lub {$TYPEADDRESS OFF}
Sprawdzanie zgodności typów wskaźnikowych
Open parameters /$P+
/$P-
{$P+} lub {$OPENSTRINGS ON}
{$P-} lub {$OPENSTRINGS OFF}
Otwarte parametry łańcuchowe przekazywane przez zmienne w deklaracjach procedur i funkcji
Assignable typed constants /$J+
/$J-
{$J+} lub {$WRITEABLECONST ON}
{$J-} lub {$WRITEABLECONST OFF}
Możliwość modyfikowania wartości stałych (dla programów przygotowanych we wcześniejszych wersjach kompilatora)
Range checking /$R+
/$R-
{$R+} lub {$RANGECHECKS ON}
{$R-} lub {$RANGECHECKS OFF}
Sprawdzanie zakresów
I/O checking /$I+
/$I-
{$I+} lub {$IOCHECKS ON}
{$I-} lub {$IOCHECKS OFF}
Kontrola błędów wejścia-wyjścia
Overflow checking /$Q+
/$Q-
{$Q+} lub {$OVERFLOWCHECKS ON}
{$Q-} lub {$OVERFLOWCHECKS OFF}
Kontrola przekroczenia zakresów wartości
Show hints /$H+
/$H-
{$HINTS ON}
{$HINTS OFF}
Wyświetlanie wskazówek przez kompilator
Show warnings /$W+
/$W-
{$WARNINGS ON}
{$WARNINGS OFF}
Wyświetlanie uwag przez kompilator
PasEdit Options PasEdit Options

Zakładka Linker zawiera parametry dotyczące łączenia skompilowanych plików i formatu skompilowanych plików, ułożone w pięć grup: MAP file, memory sizes, linker output, application type oraz OBJ names.

Pole Parametr dcc32.cfg Dyrektywa kompilatora Opis
MAP file off Brak zapisywania w plikach MAP informacji dla debuggera
MAP file segments /GS Zapisywanie w plikach MAP tylko informacji o segmentach programu
MAP file publics /GP Zapisywanie w plikach MAP informacji o segmentach programu, nazwach symbolicznych i ich adresach oraz o punkcie wejścia do programu
MAP file detailed /GD Zapisywanie w plikach MAP wszystkich informacji, łącznie z numerami wierszy i odwołań
Min stack size, max stack size /$Mrmin
lub /$Mrmin,rmax
{$M rmin, rmax} lub {$MINSTACKSIZE rmin}
i (lub) {$MAXSTACKSIZE rmax}
Minimalny i maksymalny rozmiar stosu przeznaczonego dla programu. Wartości domyślne to 16384, 1048576
Image base /$Kadres {$IMAGEBASE adres} Domyślny adres wczytania programu lub biblioteki DLL
Generate DCU's Kompilowanie modułów do plików DCU
Generate OBJ files /J Kompilowanie modułów do plików OBJ
Generate C++ OBJ files /JP Kompilowanie modułów do plików OBJ kompatybilnych z Borland C++
Console /CC {$APPTYPE CONSOLE} Program tekstowy (konsolowy)
Win 32 GUI /CG {$APPTYPE GUI} Program graficzny
SYS Driver Sterownik systemowy. Opcja ta wykorzystuje zewnętrzny kompilator link.exe firmy Microsoft
Undecorated Usuwanie dekoracji (name mangling) nazw funkcji i zmiennych zapisanych w plikach OBJ
Convert Konwersja nazw funkcji i zmiennych zapisanych w plikach OBJ z użyciem edytowalnej listy nazw

W zakładce Debugger znajdują się parametry przeznaczone dla debuggera:

Pole Parametr dcc32.cfg Dyrektywa kompilatora Opis
Debug information /$D+
/$D-
{$DEBUGINFO ON}
{$DEBUGINFO OFF}
Generowanie informacji dla debuggera
Local symbols /$L+
/$L-
{$LOCALSYMBOLS ON}
{$LOCALSYMBOLS OFF}
Generowanie informacji o identyfikatorach lokalnych
Symbol info /$Y+
/$Y-
{$REFERENCEINFO ON}
{$REFERENCEINFO OFF}
Generowanie informacji o identyfikatorach
Assertions /$C+
/$C-
{$ASSERTIONS ON}
{$ASSERTIONS OFF}
Generowanie kodu asercji w pliku źródłowym
Compile with debug info Generowanie informacji dla debugera
Event log Wyświetlanie listy zdarzeń wewnętrznego debuggera
PasEdit Options PasEdit Options

W zakładce Editor możliwa jest zmiana schematu wyświetlania koloru tekstu i tła edytora. Możliwymi schematmi do wyboru są: Classic - schemat kolorów edytora Turbo Pascala oraz Delphi - stosowany w edytorze Borland Delphi.

Spis treści

Aktualizacja treści: 2011.09.11